Mitgliedschaftsantrag – Aplikimi për Antarsim

Deutsch - Gjermanisht
Ich beantrage hiermit meine Aufnahme als Vereinsmitglied im«Shoqata Greikoci»und erkenne mit meiner Unterschrift die Vereinssatzung an. Das Verfahren zur Aufnahme als Vereinsmitglied, Beendigung der Vereinsmitgliedschaft und die Beitragsordnung von CHF 100.-/Jahr des Vereins sind mir bekannt. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Computer gespeichert und für Vereinszwecke ausgewertet werden. Weiterhin bestätige ich, dass meine Daten vollständig und richtig sind.
Albanisch - Shqip
Unë bëj kërkesë që të antarsohëm në «ShoqataGreikoci» dhe e pranoj njëkohësisht proçesverbalin e shoqatës. Procedurat për pranimin e anëtarsisë në shoqatë, përfundimi i anëtarësimit dhe rregullat për kontribute në shumë prej CHF 100.-/në vit në shoqatë janë në njohurinë time. Unë pajtohem që të dhënat e mia të ruhen në kompjuter dhe mund ti kontribojnë shoqatës për ndonjë analizë. Gjithashtu konfirmoj që të dhënat e mia janë komplet dhe të sakta.